Etický kodex realitního poradce společnosti PRIMAXA,s.r.o.

Při své činnosti se řídíme následujícím přísným etickým kodexem tak, aby byla dodržována a zdokonalována vysoká úroveň poskytovaných realitních služeb:

1. Realitní poradce jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními předpisy České republiky.

2. Realitní poradce postupuje v celém procesu prodeje nemovitosti ve všech činnostech kvalifikovaným způsobem, zejména pak:

     - pravdivě seznámí vlastníka nemovitosti s aktuální situací na trhu s nemovitostmi, je-li vlastníkem
       nemovitosti požádán o odborný odhad ceny, cenu nemovitosti nepodhodnocuje ani nenadhodnocuje

     - pravdivě seznámí zájemce o koupi nebo pronájem nemovitosti se všemi jemu známými silnými i slabými
       stránkami nabízené nemovitosti

     - vlastníka nemovitosti i zájemce o koupi seznámí před samotným uzavřením obchodu se všemi právními
      a daňovými aspekty, které z případné transakce pro obě strany vyplývají

     - pro převod kupní ceny používá bankovní jistotní účet tak, aby celá transakce byla pro klienta bezpečná

3. Realitní poradce jedná vždy na základě a v rozsahu pověření, které mu klient udělil.

4. Realitní poradce jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.

5. Realitní poradce chrání osobní údaje klientů a jiné veřejně nedostupné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a tom i po ukončení spolupráce s klientem.

6. Realitní poradce jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

7. Realitní poradce je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech společnosti, a to
i po jejich ukončení.

8. Realitní poradce si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

9. Realitní poradce se při své činnosti zasazuje o šíření dobrého jména realitní společnosti Primaxa,s.r.o.,
ale i o zvýšení prestiže profese realitního agenta a obchodování s nemovitostmi vůbec.

10. Realitní poradce dodržuje platná legislativní ustanovení  pro realitní služby v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti.

11. Realitní poradce je povinen zajistit ochranu osobních údajů klienta a dalších účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. 

12.  Spolupracuje i s jinými realitními makléři nebo obchodními partnery, pokud je tato spolupráce v zájmu klienta.